Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 – Toepasselijkheid

De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elke overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede op alle daaropvolgende afspraken c.q. overeenkomsten tussen partijen.

2 – Definities

EU-Makelaardij: de (rechts)persoon die door middel van de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling heeft aanvaard van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht heeft verstrekt aan EU-Makelaardij

3 - Inhoud van de opdracht

3.1 Op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen partijen zijn de bepalingen 3 en 4 toepasselijk, onverlet de bepalingen 5 - 10. Ten aanzien van het innen van huurpenning en klein onderhoud worden de algemene voorwaarden per transactie uitgebreid met een contract. De looptijd van de transactie alsmede de voorwaarden wordt bepaald in het afzonderlijke contract.

3.2 Een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling houdt conform art. 7:425 BW in een opdracht tot het door EU-Makelaardij verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, waarbij tenminste de door Opdrachtgever gegeven specificaties in acht worden genomen.

3.3 Partijen beogen nimmer dat EU-Makelaardij conform art. 3:60 BW door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat EU-Makelaardij conform art. 7:414 BW uit hoofde van een lastgeving voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeenkomen.

3.4 Een huurder schrijft zich gratis in bij EU-Makelaardij om onbeperkt het woonaanbod te kunnen bezichtigen. Deze inschrijving kan nimmer als garantie voor succes van het vinden van een woning worden beschouwd. EU-Makelaardij is nimmer aansprakelijk indien een huurder geen woning vindt binnen de gestelde termijn.

4 – Vergoeding

4.1 In geval er gedurende de looptijd van de opdracht tussen opdrachtgever en derde een (huur) overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever 100 % van de vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd plus 21% BTW, tenzij partijen zijn overeengekomen dat er een vergoeding verschuldigd is voor de bemiddeling ter grootte van een maand huur (totale huurprijs en voorschotten).

4.2 De Opdrachtgever is te allen tijde de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien:
- de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt dankzij door EU-Makelaardij verrichte diensten, ondanks dat de overeenkomst van opdracht tussen partijen reeds is beëindigd;
- de Opdrachtgever in strijd handelt met bepalingen 5 lid 1 en 5 lid 4;
- de Opdrachtgever zonder toestemming van EU-Makelaardij tijdens de looptijd van de overeenkomst met derden onderhandelingen heeft gevoerd ten behoeve van eenzelfde woning teneinde zelf een overeenkomst tot stand te brengen.

5 – Opdracht

5.1 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie en bescheiden worden verstrekt aan EU-Makelaardij welke noodzakelijk zijn met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever zal te allen tijde instaan voor de juistheid van deze gegevens.

5.2 Opdrachtgever zal door EU-Makelaardij op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden alsmede de wijze waarop zij haar taken heeft uitgevoerd. EU-Makelaardij doet daarnaast rekening van hetgeen zij heeft ontvangen c.q. betaald ten behoeve van opdrachtgever.

5.3 Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door EU-Makelaardij, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever om de opdracht te laten uitvoeren door een of meerdere bepaalde personen in dienst van EU-Makelaardij. EU-Makelaardij is in geval van door opdrachtgever verleende toestemming bevoegd werkzaamheden uit te laten voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn. Hierbij wordt te allen tijde de werking van artt. 7:404 jo. 7:707 lid 2 BW met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid uitgesloten.

5.4 De Opdrachtgever dient zich te onthouden van alle activiteiten die een doorkruising en/of belemmering vormen van de opdracht aan EU-Makelaardij.

6 - Hoogte vergoeding/betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen onder de in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden tevens de vergoeding van de door EU-Makelaardij gemaakte en te maken onkosten.

6.2 EU-Makelaardij zal gedurende de opdracht de vergoeding voor de werkzaamheden alsmede de vergoeding van de onkosten factureren. Deze bedragen zijn exclusief de omzetbelasting, welke door opdrachtgever vergoed dient te worden. Indien betalingen van derden door Opdrachtgever worden ontvangen middels het kantoor van EU-Makelaardij, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan EU-Makelaardij te hebben verleend om de voornoemde vergoedingen met ontvangen betalingen van derden te verrekenen.

6.3 Indien Opdrachtgever de opdracht tot bemiddeling aan EU-Makelaardij wegens niet aan EU-Makelaardij toe te rekenen factoren voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde, intrekt, opschort of beëindigt, en daarnaast een gerede kans bestond dat er een overeenkomst tot stand zou komen, is hij gehouden aan EU-Makelaardij zowel de vergoeding van de reeds gemaakte onkosten alsmede een compensatie voor reed verrichte werkzaamheden ter hoogte van € 280,- te betalen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van de facturen, in geval de verrekening met derden niet kan plaatsvinden, uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum door EU-Makelaardij ontvangen zijn.

6.5 Indien noodzakelijk kan EU-Makelaardij voordat daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht, van Opdrachtgever een voorschot verlangen, welke verrekend met de factuur.

6.6 Indien een factuur niet wordt voldaan binnen de vastgestelde termijn, is de wettelijke rente vermeerderd met 1% over het factuurbedrag verschuldigd. Indien een factuur tevens na de eerste aanmaning niet wordt voldaan, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. EU-Makelaardij heeft te allen tijde het recht om haar werkzaamheden op te schorten, waarbij zij nimmer aansprakelijk is voor door opschorting ontstane schade.

6.7 De ontvangen gelden met betrekking tot huur c.q. borg worden na aftrek van kosten en loon door EU-Makelaardij aan Opdrachtgever binnen een termijn van 14 werkdagen overgemaakt, mits deze een verhuurder betreft.

7 - Looptijd

7.1 Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst van opdracht, met ingang van de datum waarop de opdracht is verstrekt, aangegaan voor een periode van 1 jaar.

7.2 Onder meer door opzegging of voltooiing van de te verrichten werkzaamheden wordt de overeenkomst beëindigd.

7.3 De overeenkomst kan na de afgesproken termijn middels een aangetekende brief en inachtneming van een opzegtermijn van vier weken op elk moment door Opdrachtgever opgezegd worden.

7.4 EU-Makelaardij is bevoegd middels een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien opdrachtgever onder meer:
a) in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel andere tussen partijen gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en een dergelijk verzuim vanaf de datum van verzending van een ingebrekestelling niet binnen een termijn van 7 dagen is opgeheven. EU-Makelaardij behoudt het recht op volledige schadevergoeding c.q. nakoming;
b) in geval van faillissement, van toepassing verklaring van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een onderhands akkoord met schuldeisers of (voorlopige) surséance van betaling;
c) indien EU-Makelaardij van mening is dat tussen partijen een ernstige verstoring plaats heeft gevonden van de relatie;
d) indien Opdrachtgever commercieel op ernstige wijze in opspraak raakt;
e) indien EU-Makelaardij van mening is dat de vestiging van Opdrachtgever buiten Nederland onoverkoombare problemen oplevert;
f) indien Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt welke van dien aard zijn dat, EU-Makelaardij, indien bekend zou zijn geweest met deze gegevens, de overeenkomst nimmer zou zijn gesloten althans niet onder dezelfde voorwaarden;
g) indien naar het oordeel van EU-Makelaardij er omstandigheden plaatsvinden die zich tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

7.5 Tenzij op grond van wanprestatie wordt opgezegd, kunnen partijen nimmer recht op schadevergoeding ontlenen aan beëindiging van de overeenkomst, onverlet de voor opdrachtgever bestaande verplichting tot betaling van de vergoeding voor de werkzaamheden c.q. onkosten.

8 – Aansprakelijkheid

8.1 Er is te allen tijde een beperkte aansprakelijk met een maximum beloop van € 500,- voor EU-Makelaardij met betrekking tot de gevolgen van beroepsfouten. Indien de reeds betaalde vergoeding hoger is en nog niet terugbetaald aan opdrachtgever, dan is EU-Makelaardij aansprakelijk tot een maximum van € 1.000,-.

8.2 De Opdrachtgever draagt zorg voor volledige vrijwaring van EU-Makelaardij tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.3 In geval een verhuurder een verhuuropdracht intrekt, kan EU-Makelaardij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade dan wel terugbetaling van gemaakte kosten, tenzij sprake is van een getekende overeenkomst of contract is tussen EU-Makelaardij en de potentiële huurder waarbij de aansprakelijkheid een maximum heeft conform 8.1.

9 - Klein onderhoud

9.1 EU-Makelaardij draagt zorg (eventueel met inschakeling van derden) voor klein onderhoud, waarbij de voorwaarden in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd. EU-Makelaardij kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming hierin.

9.2 Doorberekening van klein onderhoud vindt plaats op grond van een vast tarief dan wel uurloon, waarbij materialen apart in rekening worden gebracht. De verhuurder dient de factuur binnen een termijn van 30 dagen te voldoen.

10 - Diversen

10.1 Wijzigingen c.q. afwijkingen zijn enkel geldend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

10.2 Indien een bepaling wordt vernietigd c.q. onverbindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen c.q. overeenkomst in stand. Partijen zullen onderling de vernietigde c.q. onverbindende bepaling vervangen en daarbij aansluiten bij de bedoeling der partijen voortvloeiend uit de overeenkomst.

10.3 In geval een partij een afwijking gedoogt dan wel niet overgaat tot het instellen van een vordering op grond van wanprestatie, kan nimmer worden beschouwd als afstand van recht.

10.4 De in de overeenkomst beschreven rechten en plichten zijn niet overdraagbaar, tenzij alle partijen schriftelijk instemmen.

10.5 De opschriften boven elke bepaling dienen enkel ter overzichtelijkheid en hebben geen zelfstandige betekenis.

10.6 In geval van strijd tussen de overeenkomst en algemene voorwaarden, heeft de overeenkomst te allen tijde voorrang.

Artikel 11 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op deze overeenkomst en alle opvolgende overeenkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.

11.2 Alle geschillen zullen te allen tijde worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 12 - Annulering van contract ondertekening

12.1 Bij een annulering van een contract ondertekening na het versturen van het contract, wordt er 250,- euro in rekening gebracht bij de kandidaat, dit ter compensatie voor het opstellen van het contract.